ᓂᓪᓕᐊᕗᒍᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑎᓕᒫᓄᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᕖᑦ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓐᖏᒐᕐᓂᒃ, ᓂᐱᓕᐅᕐᓗᒋᑦ, ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓕᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ?


ᒫᓐᓇ ᐱᕕᖃᓕᖅᐳᑎᑦ!

HITMAKERZ ᑎᑭᒍᒫᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒧᑦ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᖅᔪᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓐᖏᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓗᑎᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᓂᕐᒥᒃ, ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ! 

ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᐅᑎᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᕕᑦᓴᒥᒃ ᕿᒪᐃᒐᔭᕐᒥᔪᒍᑦ ᓄᓇᑦᓯᓐᓄᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖁᓪᓗᓯ!

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ 

www.​​qia.ca

Copyright © 2017, Hitmakerz (a division of 9806415 Canada Inc). All rights reserved.

SPONSORS

ENGLISH  |  ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ